Przejdź do treści

Statut Stowarzyszenia Przystań M

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przystań M, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, dla celów współpracy z zagranicą może ono posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym z inicjatywy członków Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) w celu przeciwdziałania rozwojowi dysfunkcji społecznych. Siedzibąstowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działaniajest Rzeczpospolita Polska.

§ 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r) oraz niniejszego statutu.

§ 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację statutowych celów stowarzyszenia.

§ 8. Stowarzyszenie może używać znaku organizacyjnego i pieczęci wg wzorów określonych przez władze Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy rodzinom i poszczególnym osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wszelkiego rodzaju dysfunkcjami społecznymi, a w szczególności chorobą alkoholową, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie terapii psychologicznych dla leczących się alkoholików po terapii podstawowej, osób współuzależnionych i/lub dotkniętych syndromem DDA, ofiar przemocy domowej, a także dla osób wychodzących z innych dysfunkcji społecznych;

 2. organizowanie szkoleń dla osób prowadzących działalność profilaktyczną i zapobiegającą wszelkiego rodzaju dysfunkcji społecznej;

 3. zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu i oprogramowania komputerowego przydatnych w realizacji celów statutowych;

 4. organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych wszelkiego rodzaju dysfunkcją społeczną (w szczególności alkoholizmem lub innymi uzależnieniami) i ofiar przemocy domowej;

 5. pomoc rodzinom w kryzysie, rodzinom osób przewlekle chorych;

 6. warsztaty terapeutyczne dla osób po rozwodzie lub po odejściu współmałżonka,

 7. warsztaty terapeutyczne dla dzieci z rodzin rozbitych;

 8. pomoc osobom potrzebującym wsparcia duchowego, w tym szczególnie członkom WŻCh poprzez prowadzenie spotkań rekolekcyjnych i wspólnotowych WŻCh.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12. Stowarzyszenie posiada członków:

  1. zwyczajnych, w tym członków założycieli,

  2. wspierających,

  3. honorowych.

§ 13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest członek założyciel oraz może być każda osoba fizyczna, która:

 1.  jest pełnoletnia w chwili wstępowania do Stowarzyszenia, tj. ma ukończone 18 lat,

 2. złożyła deklarację członkowską na piśmie,

 3. przedstawiła pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 4. uznaje niniejszy statut.

§ 14. Przyjęcie w poczet członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zgłaszająca chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i deklarująca na piśmie pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16. Przyjęcie w poczet członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub 10 członków.

§ 19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,

2) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) korzystania z materiałów i urządzeń Stowarzyszenia,

5) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnie opłacać składki.

§ 21 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23 Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24 Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) niepłacenia składek za okres roku,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 25 Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 26 Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

§ 27 Kadencja władz.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnymbezwzględną większością głosów, o ile nikt nie zgłosił wniosku o głosowanie tajne.

 1. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 28Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w sposób jawny, chyba że zebrani podejmą uchwałę o tajności głosowania; każdemu członkowi Stowarzyszenia przypada jeden głos.

§ 29 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 30 Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na cztery tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w terminie pierwszym zapadają bezwzględną większością głosów przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Termin drugi Zgromadzenia wyznacza się w tym samym dniu o pół godziny później i może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników z zastrzeżeniem skuteczności powiadomienia wszystkich członków o terminach Zgromadzenia i porządku obrad, przy czym porządek ten nie może być zmieniony.

§ 32 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§33 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 34 Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 35 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 36 Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu i przedstawiania ich Zgromadzeniu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, a w tym podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia, o wartości nie przekraczającej 50 tys. PLN,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 7. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 37 Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 38 Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie obecnego Zarządu.

§ 39 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 40 W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 41 Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji (w tym funduszy UE) i ofiarności publicznej,

 4. wpływów z działalności własnej,

 5. wpłat członków wspierających.

§ 42 Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, a jego majątkiem zarządza Zarząd.

§ 43 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44 Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeństwa, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, ani nie przekazuje majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Stowarzyszenie nie zezwala na wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. Nie zezwala na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 45 Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnieni są samodzielnie prezes lub wiceprezes, a do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych łącznie dwóch członków Zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

§ 46 Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu innego majątku Stowarzyszenia niż ten o jakim mowa w punkcie 4, § 36 statutu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 47 Uchwałę w sprawie:

a) zbywania, nabywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia, poza kompetencjami Zarządu,

b) zmiany statutu,

c) rozwiązania Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 49 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.