Przejdź do treści

WSPÓLNOTA ADZ

 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA SPOTKANIACH GRUPY KOBIECEJ ANONIMOWYCH OSÓB W DYSFUNKCYJNYCH ZWIĄZKACH „PRZYSTAŃ M”

1. Spotkania grup ADZ odbywają się według harmonogramu podanego w zakładce GRUPY WSPARCIA.

2. W czasie spotkań obowiązuje wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócać ich przebieg.

3. Na spotkaniach ADZ „PRZYSTAŃ„ zgodnie z 12 Tradycją Wspólnoty ADZ, obowiązuje zasada anonimowości zasłyszanych na spotkaniach grupy spraw i zdarzeń a także nazwisk poznanych osób. „ Niewątpliwie nie tylko nazwisko, ale również historia każdego członka AA musi pozostać tajemnicą jeśli tylko on sobie tego życzy ” – cytat z „ DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI „.

4. Każda z obecnych na spotkaniu osób ma prawo wielokrotnego zabierania głosu z wyjątkiem przypadków gdy osoba ta znajduje się pod wpływem środków zmieniających świadomość, w tym leków psychoaktywnych nie zapisanych przez lekarza.

5. Jedna wypowiedź osoby zabierającej głos nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.

6. W wypowiedzi nie używamy słów : „my”, „wy”, „oni”, nie oceniamy i nie krytykujemy innych, nie zajmujemy się sprawami politycznymi, gospodarczymi czy religijnymi, mówimy wyłącznie o sobie, swoich myślach, przekonaniach, uczuciach i doświadczeniach.

7. Nie przerywamy wypowiedzi innych osób.

8. Nie udzielamy rad.

9. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie ADZ i grupie „ PRZYSTAŃ” jest chęć i gotowość do uzdrowienia lub zakończenia swoich trudnych relacji , do zaprzestania krzywdzenia siebie i innych.

10. Spotkania grupy „ PRZYSTAŃ” polegają na realizacji programu 12 Kroków i 12 Tradycji wg następujących zasad : w trakcie kolejnych 12 miesięcy przerabiane są kolejne Kroki / np w styczniu Krok 1 itd. / przez 3 pierwsze spotkania w miesiącu, 4-te spotkanie poświęcone jest Tradycji a 5-te świadectwie swojego życia i zdrowienia chętnej osoby. W pracy nad Krokami i Tradycjami pomaga nam wspólne czytanie literatury poświęconej danemu krokowi.


DWUNASTOKROKOWA WSPÓLNOTA ADZ

/Anonimowi w Dysfunkcyjnych Związkach /

PREAMBUŁA

Anonimowi w Dysfunkcyjnych Związkach są wspólnotą mężczyzn i kobiet cierpiących z powodu zachowań innych osób, dzielących się doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w uzdrowieniu lub zakończeniu trudnych relacji.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć i gotowość do uzdrowienia lub zakończenia trudnych relacji, do zaprzestania krzywdzenia siebie i innych.

Nie ma w ADZ żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni przez własne dobrowolne datki.

Wspólnota ADZ nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest uzdrawianie relacji, zaprzestanie krzywdzenia siebie i innych oraz pomaganie innym w osiągnięciu tego celu.


12 KROKÓW WSPÓLNOTY ADZ

GRUPA KOBIECA ,, PRZYSTAŃ” ANONIMOWYCH W DYSFUNKCYJNYCH ZWIĄZKACH

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec innych osób, wobec tego co robią, mówią, myślą i czują a także wobec tego czego nie robią, nie mówią, nie myślą i nie czują, że chcąc kierować życiem innych, przestaliśmy kierować własnym.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Wyższa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy odważny i gruntowny rachunek sumienia.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze aby usunął nasze braki .

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal rachunek sumienia, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym osobom cierpiącym w dysfunkcyjnych związkach i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


12 TRADYCJI ADZ

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych osób w Dysfunkcyjnych Związkach.

2. Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej osoby. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, nie mają nad nami żadnej władzy.

3. Jedynym warunkiem przynależności do ADZ jest pragnienie zaprzestania kierowania życiem innych osób oraz chęć i gotowość do uzdrowienia lub zakończenia swoich trudnych relacji, do zaprzestania krzywdzenia siebie i innych.

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub ADZ jako całości.

5. Każda grupa ma jeden główny cel : nieść posłanie osobie cierpiącej w dysfunkcyjnym związku, która wciąż jeszcze cierpi.

6. Grupa ADZ nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy ADZ żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa ADZ powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność we wspólnocie ADZ powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach ADZ.

9. ADZ nigdy nie powinni stać się organizacją : dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

10. ADZ nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię ADZ nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu a nie na reklamowaniu ; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy radia i filmu.

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.